පාසල් නිල ඇඳුම්

මාර්තු 15වැනිදා වන විට පාසල් නිල ඇඳුම් – අධ්‍යාපන ඇමති

මාර්තු 15වැනිදා වන විට සිසුන් අතට නිල ඇඳුම් පත් කිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බව අධ්‍යාපන ඇමති...

ඩො. මි 4.24ක් වටිනා පාසල් නිල ඇඳුම් චීනය විසින් භාර දෙයි

චීනය විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.24ක් වටිනා පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි කන්ටේනර් 20ක් (13) අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත...