පාසල් දරුවන්

පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන සඳහා රුපියල් කෝටි 81ක්

පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන සඳහා රුපියල් කෝටි 81ක් (මිලියන 814ක්) ඉක්මවූ මුදලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු සඳහා නිකුත් කර...

පාසල් දරුවන්ගෙන් ලක්ෂ 30ට ආසන්න පිරිසකට පොත්පත් ඇතුළු උපකරණ ගැනීමේ දුෂ්කරතා

රටේ පාසල් දරුවන්ගෙන් ලක්ෂ තිහකට ආසන්න පිරිසකට පොත්පත් ඇතුළු උපකරණ ගැනීමේ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු නිදහසේ කරගෙන යෑමට බාධාකාරී තත්වයක්...

දෙසැම්බර් 23 සහ 24 පාසල් දරුවන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා සත්වෝද්‍යානය නොමිලේ

දෙසැම්බර් මාසයේ දින දෙකක් පාසල් දරුවන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා සත්වෝද්‍යානය නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව...

You may have missed