පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය

වැඩි මිලට සහ නුසුදුසු ආහාර අලෙවි කරන්නන් සොයා වැටලීම්

උත්සව සමය වෙනුවෙන් (23)වැනි දා සිට දීපව්‍යාප්තව වැටලීම ආරම්භ කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි. ඒ අනුව වැඩි මිලට...

සියලුම සිල්ලර වෙළෙඳ භාණ්ඩවල තොරතුරු 7ක් සටහන් කිරීම අනිවාර්යයි

පාරිභෝගිකයා සිල්ලර මිලට මිලදී ගනු ලබන සියලුම වෙළෙඳ භාණ්ඩවල අවසන් ඒකකය අඩංගු ඇසුරුමේ උපරිම සිල්ලර මිල සහ බර ඇතුළු තොරතුරු...

ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යෙය් දැක්ම කියවලයි අපි වැඩ කරන්න ආවේ, දැන් සෞභාග්‍යයේ දැක්මක් නැහැ

“අපි මේ තනතුරුවලට ආවේ වැඩ කරන්න. ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යෙය් දැක්ම කියවල. දැන් එතන සෞභාග්‍යයේ දැක්මක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. මේ ගැනන කලකිරීමක්...