පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය

උත්සව සමයේ වෙළෙඳපොල වැටලීම්වලින් වෙළෙදුන් 1500 කට නඩු – පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය

උත්සව සමයේ වැඩිමිලට භාණ්ඩ අ්ළවි කිරීම, තොග සඟවා තබා ගැනීම සහ විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඇතුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් වෙළෙදුන් 1500 කට...

භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදන 05ක් සදහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

මෙරටට ආනයනය කරන භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදන 05 ක් සදහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. කේක්,...