පාර්ලිමේන්තුව

කථානායක අත්සනින් නව පනත් දෙකක් බලාත්මක කර ඇත

මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අත්සන් තබා තිබේ. එම පනත් කෙටුම්පත පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට...

නව මහ කොමසාරිස්වරියක්, තානාපතිවරයෙක් සහ සභාපතිවරු 2කූ අලුතින් පත්කරයි

නව මහ කොමසාරිස්වරියක්, තානාපතිවරයෙක් සහ සභාපතිවරු දෙදෙනෙක් පත් කිරීම් සඳහා උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමතිය පසුගියදා හිමි වූ බව...

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 17කින් සම්මත වෙයි

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 17කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී (18) පස්වරුවේ සංශෝධන සහිතව සම්මතවිය. පනතට පක්ෂව ඡන්ද 23 ලැබුණ අතර ඊට...