පාර්ලිමේන්තුව

ක්‍රිකට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්විය යුතුයි යන ඒකාබද්ධ යෝජනාව සම්මතයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරී මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්විය යුතුයි යන ස්ථාවරය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ යෝජනාවක් සම්මත කර ගැනීමේ ඡන්දය (09)වැනි දා...

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සතුව පවතින සුවිශේෂී බැංකු ගිණුමක් පිළිබඳව අනාවරණයක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තවත් වංචා දූෂණ රැසක් අනාවරණවී ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා පවසයි. මේ අතර ශ්‍රී...