පාපන්දු

14වන දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලන කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට

දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලන කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට ලබා දී තිබෙනවා. 14වන වරටත් පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය ජුනි 30 සිට ජූලි 3...