ප්‍රවාහන වියදම

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ‘වැගන’ ප්‍රවාහනය හරහා සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන වියදමට සාපේක්‍ෂව 40%ක ඉතිරියක්

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් රට තුළ ප්‍රවාහන විදයම් ඉහළ යෑමට පිළියමක් ලෙස දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ‘වැගන’ ප්‍රවාහනයට වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති...