පරිසර පද්ධති

ඇමෙරිකාවේ සතුන්ගේ 40%ක්, ශාක වලින් 34%ක් වදවී යාමේ අවධානමක

ඇමෙරිකාවේ විශාල ශාක හා සතුන් රැසක් වදවී යාමේ තර්ජනයට මුහුණ දී සිටින බව නවතම අධ්‍යනයකින් හෙළිව තිබෙනවා. එම සමීක්ෂණයට අනුව...