පරිසරය

දිනකට මුහුණු ආවරණ මිලියන හයක් පරිසරයට මුදා හැරේ, මේ වසරේ මෙට්‍රික් ටොන් 491ක් ශ්‍රී ලංකාවට

කොවිඩ් 19 වයිරසය පැතිරීම ආරම්භ වූ මාර්තු මාසයේ සිට පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා සායනික මුහුණු ආවරණ මෙට්‍රික් ටොන් 491ක් ශ්‍රී...

නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන මහතාට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ගෞරව ආචාර්ය උපාධියක්

පරිසර නීතිය පිළිබඳ විශාරදයෙකු වන නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන මහතාට අද පස්වරුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ගෞරව ආචාර්ය උපාධියක් ප්‍රදානය කෙරිණි....