පදක්කම

ස්වාභාවික විද්‍යා පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය ලෙස පිළිගැනීමක් සහිත “ලීනියන් පදක්කම” ආචාර්ය රොහාන් පෙතියාගොඩ මහතාට

ස්වාභාවික විද්‍යා පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය ලෙස ඉහළ පිළිගැනීමක් සහිත ‘ලීනියන් පදක්කම’ මෙවර ශ්‍රී ලාංකික පර්යේෂකයෙකු සහ උද්භිද සහ සත්ව විද්‍යාඥයෙකු...

ආසියානු යොවුන් පැරා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පදක්කම් 4ක්

ආසියානු යොවුන් පැරා ක්‍රීඩා උළෙල බහරේන්හිදී (04) ආරම්භ විය. එහිදී මලල ක්‍රීඩාවෙන් පදක්කම් දෙකක් හා පිහිණුම් ක්‍රීඩාවෙන් පදක්කම් දෙකක් හිමිකර...