නීති විරෝධී වත්කම්

කෝටියකට අධික මුදලක් යොදවා නවීකරණය කළ හෝටලය CID භාරයට

කොළඹ 6, රාමක්‍රිෂ්ණ පාරේ පවත්වාගෙන යන හෝටලයක් නවීකරණය කර පවත්වාගෙන යෑම සඳහා යෙදවූ රුපියල් කෝටියකට අධික මුදල උපයාගත් ආකාරය පිළිබඳව...