නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය දූෂිතයි සහ දුර්වලයි – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය දූෂිත සහ දුර්වල බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා මහතා පැවසීය. මැතිවරණ කොමිසම මේ...

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකුලව ඕනෑම අවස්ථාවක මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම සූදානම් – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකුලව ඕනෑම අවස්ථාවක මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම සූදානම් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා සඳහන් කරනවා....

දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඇරඹේ

දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇතැයි ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, නීතිඥ...