නිෂ්පාදන මිල

නිෂ්පාදන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් කුකුළු ගොවිපළවල් වැසී යාමේ අවදානමක්

අමුද්‍රව්‍ය ඇතුළු නිෂ්පාදන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් කුකුළු ගොවිපොල වැසී යාමේ අවදානමකට ලක්ව ඇති බව වැලිමඩ ගුරුතලාව ප්‍රදේශයේ ගොවිපල හිමියන්...