නිවේදනය

මියන්මාරයේ දරිද්‍රතාව ඉහළට – ලෝක බැංකුව

මියන්මාරයේ දරිද්‍රතාව තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇති බව ලෝක බැංකුව නිවේදනය කරනවා. මියන්මාරයේ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ ඉහළ යාමක් දක්නට නොලැබෙන බවයි...