නිවාස

මම දීපු නිවාසවලින් ජනතාව එලවන්නට ආණ්ඩුව සැරසෙනවා – සජිත් ප්‍රේමදාස

යහපාලන රජය යටතේ නිවාස අමාත්‍යංශය මගින් ලබා දුන් නීත්‍යානුකූල නිවාසවලින් ජනතාව එලවන්නට ආණ්ඩුව සැරසෙන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා...

නිවාස ඒකක 51,884ක් ඉදි කරන්න ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නිලධාරීන්ට උපදෙස්

මධ්‍යම පාන්තිකයන් සහ අඩු සහ ඉහළ මධ්‍යම ආදායම්ලාභීන්ගේ නිවාස අවශ්‍යතා සැපිරීම සඳහා නිවාස ඒකක 51,884ක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති...