නිරෝධායනය

නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති පුද්ගලයින්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශ…

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල හෝ ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති පුද්ගලයින්ට ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණ ඔවුන්ගේ ඡන්දය භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව නොලෙබෙන බව...