නිදහස් දින සැමරුම

75වන නිදහස් දිනට පලාලි අධි ආරක්ෂිත කලාපය ඉඩම් අක්කර 80ක් නීත්‍යා‍ණුකූල හිමිකරුවන්

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් අනුව හමුදාව බාරයේ තිබු පලාලි අධි ආරක්ෂිත කලාපය...