නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය

වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ඩිජිටල් සන්නිවේදන පද්ධතියක්

වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ඩිජිටල් සන්නිවේදන පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය පවසයි. වරාය,...

ඔක්තෝබර් සිට රුසියානු එයරොෆ්ලොට් නැවත මෙහෙයුම් අරඹයි

ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් රුසියානු එයරොෆ්ලොට් ගුවන් සේවාව නැවත ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බව වරාය, නාවික හා...