නාමයෝජනා කැඳවීම

නීතියට අනුකූලව පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වනවා – මැතිවරණ කොමිසම

නාමයෝජනා කැඳවීමෙන් අනතුරුව පළාත් පාලන නීතියට අනුකූලව පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන බව මැතිවරණ කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම්(18) දුන්නේය. මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා...

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම ලබන 18 – 21දක්වා

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම ලබන 18වනදා සිට 21වනදා දහවල් 12.00 දක්වා සිදුකරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි. එහි කොමසාරිස්...

You may have missed