නවීකරණය

කෝටියකට අධික මුදලක් යොදවා නවීකරණය කළ හෝටලය CID භාරයට

කොළඹ 6, රාමක්‍රිෂ්ණ පාරේ පවත්වාගෙන යන හෝටලයක් නවීකරණය කර පවත්වාගෙන යෑම සඳහා යෙදවූ රුපියල් කෝටියකට අධික මුදල උපයාගත් ආකාරය පිළිබඳව...

කැලණිවැළි දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් නිවාස අහිමි පවුල් වෙනුවෙන් නිවාස

කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් නිවාස අහිමි වන ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිවන ‘මාලපල්ල’ මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා...

ශ්‍රී ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ ඉතිහාසයේ වැඩිම එක් දිනක අලෙවිය වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ ඉතිහාසයේ වැඩිම එක් දිනක අලෙවිය වාර්තා කල දිනය බවට අප්‍රේල් මස 12වන දින පත්ව ඇතැවි එම...