නවක වෛද්‍යවරුන්

නවක වෛද්‍යවරුන් 1320 දෙනෙකුට රජයේ නව පත්වීම්

නවක වෛද්‍යවරුන් 1320 දෙනෙකුට රජයේ නව පත්වීම් ලබාදීමට නියමිතය බවත්, ලබන 25 වනදා සිට එම පත්වීම් ක්‍රියාත්මක බවටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය...