නවක වධ විරෝධී ජාතික කමිටුවක්

නවක වධ විරෝධී ජාතික කමිටුවක් පිහිටුවීමට පියවර

නවක වධ විරෝධී ජාතික කමිටුවක් පිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇතැයි උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා පවසයි. රජයේ ප්‍රවෘත්ති...