ධනවත් පුද්ගලයා

“ලොව අංක එකේ ධනවතා” තැනින් මදකට පසු බැසු ඉලෝන් මසක්

ලොව අංක එකේ ධනවත් පුද්ගලයා ලෙස සැලකෙන ඉලෝන් මසක් සහ ලුවී වටාන් මවු සමාගම වන LVMH හි සභාපති බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට්...