දේශීය ආදායම් පනත

දේශීය ආදායම් පනත යළිත් සංශෝධනට – ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරයි

දේශීය ආදායම් පනත යළිත් සංශෝධන කිරීමට නව පනත් කෙටුම්පතක් ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. එම සංශෝධන මගින් දේශීය ආදායම් පනතේ...

රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව කළු විරෝධතා සතියක් – රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය

රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව ඉදිරියේදී කළු විරෝධතා සතියක් ක්‍රියාත්මක කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි. මේ අතර...