දේශපාලන පක්ෂ

ගිණුම් වාර්තා නිසි පරිදි යොමු නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක්

මෙතෙක් ගිණුම් වාර්තා නිසි පරිදි භාර නොදුන් දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් වහාම වාර්තාවක් ලබා දෙන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම එහි අදාල අංශවලට උපදෙස්...

මියන්මාරයේ දේශපාලන පක්ෂ 40ක් විසුරුවා හරීයි

නව මැතිවරණ නීතිය යටතේ නියමිත කාලසීමාව ඇතුළත නැවත ලියාපදිංචි වීමට අසමත් වූ බව කියමින් මියන්මාරයේ දේශපාලන පක්ෂ 40ක් විසුරුවා හැරීමට...

ඡන්ද දායකයෙකු වෙනුවෙන් අපේක්ෂකයෙකු වැය කළ හැකි මුදල රුපියල් 15ක්

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේදී එක් ඡන්ද දායකයෙකු වෙනුවෙන් අපේක්ෂකයෙකු වැය කළ හැකි මුදල රුපියල් 15ක් බවට (24) තීරණය වුණා....