දේශපාලන අස්ථාවරත්වය

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලැබෙන මුදල් බෙදා හැරීමට දේශපාලන අස්ථාවරත්වය අවදානමක් – ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනය

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නිර්දේශ කර ඇති ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ණය හිමියන්, ණය ප්‍රතිව්‍යූගත කිරීමට එකඟ වී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලැබෙන...

රටේ ජනතාවගේ නැඟී සිටීමට නිවැරැදි දේශපාලන නායකත්වයක් මෙන්ම නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් අවශ්‍යයි – අනුර

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව අරගල භූමියක් බවට පත් වී තිබෙන බවත්, එහි දී ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයට නොගොස් රට ගෙනයාම පිළිබඳ...