දූෂණ චෝදනා

ලෝක රෙස්ලින් සංවිධානයේ(WWE) ප්‍රධානියා වින්ස් මැකෝන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඊ(WWE) නමැති ලෝක රෙස්ලින් සංවිධානයේ ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා. ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඊ(WWE) ආයතනය කුඩා රෙස්ලින් සංවිධානයක සිට...

අල්ලස් දූෂණ චෝදනා එල්ල වී සිටි හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් නිදොස් කොට නිදහස්

අල්ලස් පනත යටතේ දූෂණ චෝදනාවක් එල්ල වී සිටි හිටපු අගවිනිසුරු මොහාන් පීරිස් ඇතුළු තිදෙනකු එම චෝදනාවෙන් නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට...