දුරකථන කෙටි පණිවිඩ

ජනවාරි මස සිට මුද්‍රිත විදුලි බිල්පත වෙනුවට කෙටි පණිවිඩයක්(SMS)

එළඹෙන වසරේ ජනවාරි මස සිට මුද්‍රිත විදුලි බිල්පත වෙනුවට දුරකථන කෙටි පණිවිඩයක් මගින් (එස්.එම්.එස්.) විදුලි බිල දැනුම්දීමට කටයුතු කරන බව...