දුම්රිය ගාස්තු

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට වසරකට කෝටි 4,000ක අලාභයක්; දිනක අලාභය කෝටි 10කට වැඩියි

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මේ වන විට දිනකට කෝටි 10කට වැඩි අධික අලාභයක් ලබමින් ඇති බවත්, 2021 වසරේ දී එහි ආදායම රුපියල්...

මගී ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා වන දුම්රිය ගාස්තු ඉහළට

ජූලි (22) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ දැමීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ. එමගින් මගී ප්‍රවාහනය...

දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ දිනක පාඩුව කෝටි 21/2ක්; ගාස්තු සංශෝධනයක් නොකළ හොත් වාර්ෂික පාඩුව කෝටි 2000ක් වියහැකි

ඉන්ධන වියදම සිවුගුණකින් ඉහළ යෑම නිසා දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ දෛනිකව පාඩුව රුපියල් කෝටි දෙකහමාරක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී...