දුම්රිය ගාස්තු

මාස 3ක් ඇතුළත දුම්රිය ඩිජිටල්කරණයෙන් පසු ගාස්තු සංශෝධනයක්

දුම්රිය ගාස්තු පවත්වාගෙන යාමට ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකළ යුතු බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන (24) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කරයි. මාස තුනක්...

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට වසරකට කෝටි 4,000ක අලාභයක්; දිනක අලාභය කෝටි 10කට වැඩියි

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මේ වන විට දිනකට කෝටි 10කට වැඩි අධික අලාභයක් ලබමින් ඇති බවත්, 2021 වසරේ දී එහි ආදායම රුපියල්...

මගී ප්‍රවාහනය සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා වන දුම්රිය ගාස්තු ඉහළට

ජූලි (22) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ දැමීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ. එමගින් මගී ප්‍රවාහනය...