දිවා ආහාරය

මන්ත්‍රීවරුන් 53 දෙනෙකුගේ දිවා ආහාරය අත්හිටුවීමට පියවර

පාර්ලිමේන්තු ආපන ශාලාවෙන් ආහාර ලබා නොගන්නේ යැයි කියූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු මන්ත්‍රීවරුන් 53 දෙනාට පාර්ලිමේන්තුවේ ආහාර ලබා දීම අත්හිටුවීමට...