දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව

තරුණ දරුවන් සිටින දෙමාපියන්ගෙන් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කළ ඉල්ලීම

අභිරහස් ලෙස මියගොස් සිටි කළුතර පාසල් සිසුවියගේ මෘත ශරීරය අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව විවෘත තීන්දුවක් ලබා දී තිබේ....