දරුණු ගංවතුර

ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්තයට බලපා ඇති දරුණු ගංවතුර හේතුවෙන් 148,000 කට වැඩි පිරිසක් සහන කඳවුරුවල

ඉන්දියාවේ ඊසානදිග ඇසෑම් ප්‍රාන්තයට බලපා ඇති දරුණු ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් මිලියනයක පමණ පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇත. දහස් ගණනක් සහන කඳවුරුවල...