දයාසිරි ජයසේකර

ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉන්ධන ගෙන්වීමෙන් රු.කෝටි 3600කට වැඩි මුදලක් උපයාගෙන ඇති බවට තොරතුරු ඇත – දයාසිරි ජයසේකර

පසුගිය කාලයේ ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉන්ධන ගෙන්වීමෙන් ඊට අදාල සමාගම්වල මෙරට ඒජන්තයන් හා ඔවුන් සමඟ කටයුතු කරන දේශපාලනඥයන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන...

ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යධූර හා රාජ්‍ය අමාත්‍යධූර ලබාගත් නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් තනතුරුවලින් ඉවතට

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතයට එරෙහිව යමින් ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යධූර හා රාජ්‍ය අමාත්‍යධූර ලබාගත් එම මන්ත්‍රීවරුන් පක්‍ෂය තුල දැරූ තනතුරුවලින් ඉවත්කිරීමට...

ජාතික පාසල් 483 පාලනය කර ගන්න බැරි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ජාතික පාසල් 1483ක් පාලනය කරන්නේ කෙසේද? – දයාසිරි

තම අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන ජාතික පාසල් 483 පාලනය කර ගන්න බැරි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ජාතික පාසල් 1483ක් පාලනය කරන්නේ කෙසේදැයි රාජ්‍ය...