දඩ මුදලක්

යුරෝපා සංගමයෙන් මෙටා සමාගමට ඇ. ඩො. බි 1.3ක දඩයක්

යුරෝපා සංගමය, මෙටා සමාගමට ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියන 1යි දශම 3ක දඩ මුදලක් ගෙවීමට නියම කර තිබෙනවා. මෙටා සමාගමට අයත් යුරෝපා...

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තරග මුදලින් 20%ක දඩයක්

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට දඩ මුදලක් පනවා ඇත නවසීලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති පළමු එක්දින තරගයේදී ශ්‍රි...

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික හැඳුණුම්පතට දඩ මුදලක් අය කිරීමට යයි

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික හැඳුණුපත් නිකුත් කිරීමේදී දඩ මුදලක් අය කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ...