තීරණය

ගිණුම් වාර්තා නිසි පරිදි යොමු නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක්

මෙතෙක් ගිණුම් වාර්තා නිසි පරිදි භාර නොදුන් දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් වහාම වාර්තාවක් ලබා දෙන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම එහි අදාල අංශවලට උපදෙස්...

ලංකා හොස්පිටල්ස් ආයතනයේ රජය සතු කොටස් විකුණා දැමීමට තීරණයක්

ලංකා හොස්පිටල්ස් ආයතනයේ රජය සතු කොටස් විකුණා දැමීමට තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වේ. ඒ අනුව Deloitte විගණන සහ බදු...

විදුලි ගාස්තු නැවන වැඩි නොකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කරයි

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය කළ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සියලු සාමාජිකයින් ඒකමතිකව තීරණය කර තිබේ....