තියුණු ආයුධ

ඩෙල්ෆ් දූපතේ එකම නිවසේ පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකු තියුණු ආයුධවලින් පහරදී ඝාතනය කරයි

යාපනය, ඩෙල්ෆ් දූපතේ නිවසක පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකු තියුණු ආයුධවලින් පහරදී ඝාතනය කර තිබේ. පොලීසිය සඳහන් කළේ, බරපතළ තත්ත්වයේ පසුවන තවත්...