තැපැල් ඡන්දය

දින නියමයක් නොමැතිව තැපැල් ඡන්දය කල් දමයි

තැපැල් ඡන්දය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි. නියමිත මුදල් ගෙවන තෙක් තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය...

අපේක්ෂකයින් 80,672ක් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණ තරඟ භූමියට

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඒ අනුව මෙවර පළාත්...