තල්මසුන්

කල්පිටිය කුඩාව මුහුදු තීරයට තල්මස් පැටවුන් 14ක් ගොඩ ගසයි

කල්පිටිය කුඩාව ඕෂන් විව් බීච් සංචාරක හෝටලය අසල මුහුදු තීරයට (11)වැනි දා අලුයම තල්මස් පැටවුන් 14 දෙනකු ගොඩගසා ඇති අතර...