තර්ජනයක්

උතුරු කොරියානු සෙබළුන් ලක්ෂ 8ක පිරිසක් ඇමරිකාව සමඟ යුද්ධයකට සූදානම්

ඇමරිකාව සමඟ යුද්ධයකට සූදානමින්, ලක්ෂ 8ක සෙබළුන් පිරිසක් සීරුවෙන් තබා ඇතැයි උතුරු කොරියානු රජය පවසා තිබේ. මෙම පිරිස අතර සිටින...