තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය

තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට සිදු කරන පහරදීම් නතර කරන්න කියන්න – තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය මධ්‍යම රජයට

තමිල්නාඩු ධීවරයින්ට සිදු කරන පහර දීම් නතර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම්දෙන්නැයි තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එම්.කේ ස්ටාලින් මහතා එරට මධ්‍යම...