තනිකමේ වසංගතය

සමාජ හුදෙකලාවට මුහුණ පා සිටින අමෙරිකානුවන්

දිනකට දුම්වැටි 15ක් පානය කිරීම තරම් සෞඛ්‍යයට අනතුරුදායක තනිකමේ වසංගතයකට නොඑසේ නම් සමාජ හුදෙකලාවකට අමෙරිකාව මුහුණ පා සිටින බව එරට...