තත්ත්වයෙන් බාල

රු. මිලියන 6,259ක් වටිනා ඖෂධ තත්ත්වයෙන් අසමත්; ඉන් 99% රෝගීන්ටද ලබා දීලා

නිසි ලෙස ගබඩා නොකිරීම හේතුවෙන් පසුගිය වසර 9ක් තුළ රුපියල් මිලියන 6,259ක් වටිනා ඖෂධ තත්ත්වයෙන් බාල වී ඇති බවත් එසේ...