ණය

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය සඳහා වසර 10ක සහන කාලයක්; ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට වසර 15ක කාල සීමාවක් ලබාදීමටත් පැරිස් සමාජය යෝජනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය සඳහා වසර 10ක සහන කාලයක් ලබා දීමටත්, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට වසර 15ක කාල සීමාවක් ලබාදීමටත් පැරිස් සමාජය...

ලිට්‍රෝ සමාගම ලෝක බැංකු ණය මුදලින් තවත් රු. කෝටි 750ක් භාණ්ඩාගාරයට ගෙවයි

ගෑස් සැපයුම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 70ක(රුපියල් කෝටි 2600) ණය මුදලින් තවත් රුපියල් කෝටි 750ක් භාණ්ඩාගාරයට...

ලිට්‍රෝ ගෑස් ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු රු.කෝටි 2600 ණය මුදලින් රු.කෝටි 650ක් භාණ්ඩාගාරයට ගෙවයි

ගෑස් සැපයුම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 70ක (රුපියල් කෝටි 2600) ණය මුදලින් රුපියල් කෝටි 650 ක්...