ණය

ඉන්දි­යා­වෙන් හා පැරිස් සමා­ජ­යෙන් වසර 6ක ණය සහන කාල­යක්

ඉන්දි­යා­වට සහ පැරිස් සමා­ජයේ රට­ව­ලට ශ්‍රී ලංකාව ගෙවිය යුතු ණය සඳහා වසර 6ක සහන කාල­යක් දීම මෙන්ම ණය ආපසු ගෙවීමේ...

දැනට ලබාගෙන ඇති බැංකු ණය පොළියත් පහතට

ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික දිගින් දිගටම පහත දැමීමේ තීරණයක් ගෙන තිබෙන නිසා බැංකුවලින් ලබාගෙන තිබෙන ණය සඳහා අය කරන පොළී ද...