ණය ගැටලු

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවත් (AIIB) ශ්‍රී ලංකාව ගැන අවධානයෙන්

බරපතළ ණය ගැටලුවලට මුහුණදී සිටින රටවල් සම්බන්ධයෙන් ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIIB) සිය වාර්ෂික වාර්තාවෙන් අවධානය යොමුකර තිබේ. එහි...