ඩොලරයේ අගය

රත්තරන් මිල සීඝ්‍රයෙන් පහළ බසී

ඩොලරයේ අගය පහළ යෑමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව තුළ රත්තරන් මිල සීඝ්‍රයෙන් පහළ බසිමින් තිබෙන බව දේශීය රත්තරන් ව්‍යාපාරිකයෝ පවසයි. (20)වැනි...