ඩීසල්

ලංගම ඩිපෝ මගින් ප්‍රමාණවත් ලෙස ඩීසල් ලැබෙන්නේ නෑ; පෞද්ගලික බස් රථවලින් 85% ඉන්ධන පෝලිම්වල

පෞද්ගලික බස් රථවලින් සියයට අසූ පහක් (85%) පමණ ඉන්ධන පෝලිම්වල ගාල් කර තිබීමෙන් ප්‍රවාහනය බිඳවැටී මගීන් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටින...