ඩීසල්

ඩීසල් අලෙවිය 50%; පෙට්‍රල් අලෙවිය 30% සහ භූමිතෙල් අලෙවිය 70% අඩු වෙලා

ඩීසල් අලෙවිය සියයට 50කින් අඩු වී ඇති බවත් පෙට්‍රල් අලෙවිය සියයට 30කින් සිදුවී ඇති බවත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව...