ඩිජිටල්කරණය

මාස 3ක් ඇතුළත දුම්රිය ඩිජිටල්කරණයෙන් පසු ගාස්තු සංශෝධනයක්

දුම්රිය ගාස්තු පවත්වාගෙන යාමට ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකළ යුතු බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන (24) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කරයි. මාස තුනක්...

සියලුම දිස්ත්‍රික් ආවරණය වන පරිදි ජාතික පුස්තකාලය සහ තවත් මහජන පුස්තකාල 25ක් ඩිජිටල්කරණයට

දිවයිනේ උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු සියලුම දිස්ත්‍රික් ආවරණය වන පරිදි ජාතික පුස්තකාලය සහ තවත් මහජන පුස්තකාල 25ක් ආදර්ශ ඩිජිටල් පුස්තකාල ලෙස...