ටෝකන්

21 සිට ‘ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය’ අනුව පමණක් ඉන්ධන – ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ සංගමය

ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා මීට පෙර දුන් සියලුම ‘ටෝකන්’ අවලංගු බවත් (21) සිට ‘ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය’ අනුව වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකයේ අවසන්...

You may have missed