ටොනේඩෝ සුළි කුණාටු තත්ත්වය

ඇමෙරිකා ඉතිහාසයේ දරුණුතම ටොනේඩෝ සුළි කුණාටු තත්ත්වයෙන් සිදුවූ මරණ 80 ඉක්මවයි

අමෙරිකාවේ ප්‍රාන්ත ගණනාවකට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති සංඛ්‍යාව 80 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කෙසේ වුවද මරණ සංඛ්‍යාව...