ටින්මාළු ආනයනය

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථමවරට ටින්මාළුවලින් ස්වයං පෝෂිත වී ඇත – ටින්මාළු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය

රටට අවශ්‍ය ටින්මාළු මෙරට නිෂ්පාදනය කරන බවත්, ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථමවරට ටින්මාළුවලින් ස්වයං පෝෂිත වී ඇති බවත් ටින්මාළු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති...